معرفی مدیران

محمود ایراجیان

آدرس پست الکترونیکی:
irajianmahmood@padrapat.com

سوابق کاری:

·        مدیرعامل شرکت پایاساز آژند، 1383 تا کنون

·        ترمیم سر در دانشگاه تهران

·         پاکسازی لوله های پیزومتریک سد منجیل

افتخارات:

·         رییس کمیته مواد افزودنی انجمن بتن ایران

رئیس هیئت مدیره
مدیر عامل
بردیا ایراجیان

آدرس پست الکترونیکی:
bardiairajian@padrapat.com

سوابق کاری:

·         ساخت فوم های پلی اورتان دو جزئی و تک جزئی

·         ساخت رزین های پلی آسپارتیک برای ماستیک پلی اوره

·         ساخت باتری روی هوا با الکترولیت ژله ای

·         تولید مشتقات سلولزی (CMC)

افتخارات:

·         مدال نقره کشوری المپیاد شیمی، رتبه ی 9، تهران، 1396

·         عضو بنیاد ملی نخبگان، 1396

© 2021 پادراپات پارس | ScrollMe by AccessPress Themes