معرفی پادراپات

شرکت پادراپات پارس در سال ۱۳۹۷، در راستای بومی سازی و تولید مواد شیمیایی نوین بنیان گذاری شد.

پادرا به معنای سرزمین روشن و با شکوه و پات به معنای اورنگ و تخت است. پادراپات پارس به معنای سرزمین فرمانروایی پارس است.

این مجموعه در ابتدا فعالیت خود را در زمینه شیمی ساختمان آغاز کرد و به مرور به سایر شاخه گسترش یافت.

© 2021 پادراپات پارس | ScrollMe by AccessPress Themes