پژوهشگاه

مقاله: مروری بر تعاریف مختلف جرم پلیمر، روش اندازه گیری و اثر آن روی خواص مکانیکی و فیزیکی​

در این نوشته مروری بر تعاریف مختلف جرم میانگین برای پلیمر و سپس روش های اندازه گیری هر کدام، داریم.
در قسمت آخر به بررسی اثر جز بر خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمر مثل Tg، Tm، درصد کریستالینیتی، تنش کششی و مدول داریم.

برای دریافت این مقاله اینجا را کلیک کنید!

© 2021 پادراپات پارس | ScrollMe by AccessPress Themes