مروری بر تعاریف مختلف جرم پلیمر

stress-strain

اشتراک گذاری

فهرست مطالب

چکیده

مروری بر تعاریف مختلف جرم پلیمر، روش اندازه گیری و اثر آن روی خواص مکانیکی و فیزیکی

در این نوشته مروری بر تعاریف مختلف جرم میانگین برای پلیمر و سپس روش های اندازه گیری هر کدام، داریم.

در قسمت آخر به بررسی اثر جز بر خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمر مثل Tg، Tm، درصد کریستالینیتی، تنش کششی و مدول داریم.

مراجع

 1. BADLEY, J. H. (1965). Estimation of Z-Average Molecular Weight by Light Scattering in Good Solvents. JOURNAL OF POLYMER SCIENCE.
 2. Cai, J., Liu, C., Cai, M., Zhu, J., Zuo, F., b, B. S., & R. A. (n.d.). Effects of molecular weight on poly(u-pentadecalactone) mechanical and thermal properties.
 3. EFFECT OF MOLECULAR WEIGHT. (2015). Retrieved from Polymer Properties Database.
 4. ibeh, c. c. (2011). Thermoplastic Materials. CRC Press.
 5. Kantesh Balani, V. V. (2015). PHYSICAL, THERMAL,AND MECHANICAL PROPERTIES OF POLYMERS. The American Ceramic Society.
 6. Obi, B. (2018). Characterization of Polymeric Solids.
 7. ODIAN, G. (2004). PRINCIPLES OF POLYMERIZATION. Wiley.
 8. PERKINS, W. G., CAPIATI, N. J., & PORTER, R. S. (1976). The Effect of Molecular Weight on the Physical and Mechanical Properties of Ultra-Drawn High Density Polyethylene. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE.
 9. Stephen E. Harding1 & Richard B. Gillis1, 2. &. (2016). Assessing sedimentation equilibrium profiles in analytical ultracentrifugation experiments on macromolecules: from simple average molecular weight analysis to molecular weight distribution and interaction analysis. Biophys.
 10. Technologies, A. (2015). Polymer Molecular Weight Distribution.
 11. Ward, T. C. (1981). Molecular Weight and Molecular Weight Distributions in Synthetic Polymers.
 12. What Is The Z Average? (n.d.). Retrieved from Malvern.

 

دریافت کامل مقاله

این مقاله با همکاری تیم تحقیق و توسعه و تیم تحریریه شرکت پادراپات پارس نگارش شده ست.

نظرات مخاطبین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *